CATAFLAM 50 MG 20 DRAJE

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:diklofenak

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
diklofenakAnaljezik antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin 100-200mg/gün 3-4 dozda.Lokal günde 3-4 kez.
Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus’un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.
Etkileşim; ACE inhibitörleri aspirin furosemid thiazidler lityum methotreksat siklosporin nonsteroid antienflamatuarlar oral antikoagulanlar.
Yan etkiler; bulantı kusma dispepsi karın ağrısı diare konstipasyon somnolans insomni baş dönmesi baş ağrısı sersemlik…

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)
(eksiközetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir) FORMÜLÜ
Bir Cataflam Draje 50 mg diklofenak potasyum ve yardımcı madde olarak diğer
maddeler yanında Dispersed Red 15881 Anstead (% 30 kırmızı demir oksit ve % 70
titanyum dioksit) ve şeker içermektedir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Cataflam belirgin analjezik antienflamatuvar ve antipiretik özelliklere sahip bir
nonsteroidal bileşik olan diklofenakın potasyum tuzunu içerir. Etkilerinin çabuk
başlaması nedeniyle Cataflam Draje akut ağrılı ve enflamatuvar durumların tedavisinde
özellikle uygundur. Deneylerle gösterilmiş olan prostaglandin biyosentezinin
inhibisyonu etki mekanizmasının temeli olarak kabul edilmektedir. Prostaglandinler
enflamasyon ağrı ve ateş meydana gelmesinde büyük rol oynarlar.
Diklofenak potasyum in vitro olarak insanlarda ulaşılana eşdeğer konsantrasyonlarda
kıkırdaktaki proteoglikan biyosentezini baskılamaz.
Cataflam ‘ın orta ve ileri derecede şiddetli ağrıda belirgin analjezik etki gösterdiği
bulunmuştur. Örneğin travmaya veya cerrahi girişimlere bağlı enflamasyon varlığında
hem spontan hem de hareket sırasındaki ağrıyı hızla iyileştirir ve enflamatuvar şişlik ve
yaradaki ödemi azaltır. Klinik çalışmalar aktif maddenin primer dismenorede ağrıyı
giderdiğini ve kanamayı azalttığını da göstermiştir. Migren ataklarında Cataflam’ın baş
ağrısı ve eşlik eden semptomları (bulantı ve kusma) iyileştirmede etkili olduğu
gösterilmiştir.
Farmakokinetik özellikleri
Emilim: Diklofenak diklofenak potasyum drajelerden hızla ve tamamen emilir. Emilim
ilacın alımından hemen sonra başlar ve eşdeğer dozdaki mide asidine dayanıklı
diklofenak sodyum tabletlerindeki miktar kadar emilir. 50 mg’lık bir drajenin
alınmasından 20-60 dakika sonra plazmadaki ortalama doruk konsantrasyonu olan 3.8
μmol/L’ ye ulaşılır. Yemeklerle birlikte alınması emilen diklofenak miktarını etkilemez
yanlızca emilim başlangıcını ve hızını hafifçe geciktirebilir. Emilen miktar dozun
büyüklüğüyle lineer orantıdadır.
Diklofenakın yaklaşık yarısı karaciğerden geçerken metabolize olduğundan (“ilk geçiş”
etkisi) oral veya rektal kullanım sonrasındaki plazma konsantrasyonu-zaman eğrisinin
altındaki alan (AUC değeri) eşdeğer dozun parenteral yoldan verilmesinden sonraki
AUC değerinin yarısı kadardır. Farmakokinetik özellikler tekrarlanan uygulamalardan
sonra değişmez. Önerilen dozaj sınırları arasında kalındığında hiçbir birikim oluşmaz.
Dağılım: Diklofenak başlıca albüminlere (% 99.4) olmak üzere serum proteinlerine %
99.7 oranında bağlanır. Hesaplanan görünen dağılım hacmi 0.12-0.17 L/kg’dır.
Diklofenak sinovyal sıvıya geçer ve burada plazmada doruk seviyelerine eriştikten 2-4
saat sonra maksimal konsantrasyonlara ulaşır. Sinovya sıvısındaki görünen
eliminasyon yarı-ömrü 3-6 saattir. Plazmadaki doruk seviyelere ulaşılmasından 2 saat
sonra sinovya sıvısındaki aktif madde konsantrasyonları plazmadakinden yüksektir ve
12 saate kadar yüksek değerde kalır.
Biyotransformasyon : Diklofenak biyotransformasyonu kısmen intakt molekülün
glukuronidasyonu ile fakat esas olarak tek ve çoğul hidroksilasyon ve metoksilasyon ile
oluşur ve hemen hepsi glukuronid konjügasyon ürünlerine dönüşen birçok fenolik
metabolit (3’ -hidroksi- 4’ -hidroksi-5-hidroksi- 4’5-dihidroksi- ve 3’-hidroksi-4’ –
metoksi-diklofenak) meydana gelir. Bu fenolik metabolitlerin ikisi diklofenaka kıyasla
daha az olmakla birlikte biyolojik aktiviteye sahiptir.
Eliminasyon: Diklofenakın plazmadan total sistemik klirensi 263 ± 56 ml/dak. ’dır.
Plazmadaki terminal yarı-ömrü 1-2 saattir. Aktif olan ikisi de dahil olmak üzere 4
metabolitin plazmadaki yarı-ömürleri de kısa olup 1-3 saat kadardır. 3’-hidroksi-4’-
metoksi-diklofenak metabolitinin plazmadaki yarı-ömrü çok daha uzundur ama bu
metabolit tamamen inaktiftir.
Verilen dozun %60 kadarı intakt molekülün glukuronid konjügasyon ürünü ve hemen
hepsi glukuronid konjügasyon ürünlerine dönüşen metabolitler şeklinde idrarla atılır.
Dozun %1’ den daha düşük bir bölümü değişmeden idrarla atılır. Dozun geri kalanı yine
metabolitler şeklinde olmak üzere safra ve dışkı yoluyla vücuttan atılır.
Hastalardaki özellikleri
İlacın emiliminde metabolizmasında veya vücuttan uzaklaştırılmasında yaşa bağlı
herhangi bir fark gözlenmemiştir. Tek-doz kinetiğiyle ilgili bilgiler böbrek fonksiyon
bozukluğu olan hastalarda genellikle uygulanan dozaj programı dahilinde değişmemiş
aktif maddenin birikmediği izlenimini vermektedir. Dakikada 10 ml ’den daha düşük
kreatinin klirensi değerlerinde hidroksi metabolitlerinin hesaplanan kararlı durum
plazma düzeyleri normal kişilerinkinin 4 katı kadardır. Ancak bu metabolitler sonunda
safra yoluyla vücuttan atılır.
Kronik hepatit veya kompanse sirozu olan hastalarda diklofenakın kinetiği ve
metabolizması karaciğer hastalığı olmayan hastalardaki ile aynıdır.
ENDİKASYONLARI
Aşağıdaki akut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur:
– Travma sonrası ağrı enflamasyon ve şişlik (örn: burkulmaya bağlı);
– Ameliyat sonrası ağrı enflamasyon ve şişlik (örn: diş veya ortopedik cerrahi girişim
sonrası);
– Ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar (örn: primer dismenore veya
adneksit);
– Akut migren atakları;
– Vertebral kolonun ağrılı sendromları;
– Non-artiküler romatizma;
– Aşırı derecede ağrılı enflamatuvar kulak burun veya boğaz enfeksiyonlarında (örn:
faringotonsillit otit) yardımcı tedavi olarak. Asıl hastalığın genel tedavi prensiplerine
göre tedavi edilmesi gerekir. Ateş tek başına bir endikasyon değildir.
KONTRENDİKASYONLARI
Mide veya bağırsak ülseri olanlarda Cataflam’ın aktif maddesine veya yardımcı
maddelere aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmaz. Diğer nonsteroidal antienflamatuvar
ilaçlarda olduğu gibi Cataflam asetilsalisilik asit veya prostaglandin-sentetaz inhibitörü
ilaçların kullanımı sonucu meydana gelen astım krizi ürtiker veya akut riniti olan
hastalarlarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Gastrointestinal kanama veya ülserasyon / perforasyon tedavi sırasında herhangi bir
zamanda uyarıcı belirtilerle beraber veya olmaksızın veya daha önceki hikayesinde
varsa ortaya çıkabilirler. Bunlar yaşlılarda genellikle daha ciddi sonuçlar doğurur. Ender
olarak Cataflam alan hastalarda gastrointestinal kanama veya ülserasyon geliştiği
takdirde ilaç kesilmelidir. Migren profilaksisinde kullanılmamalıdır.
Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi anafilaktik/anafilaktoid
reaksiyonlar da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar ilacı daha önce kullanmaksızın
da ender olarak ortaya çıkabilir.
Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi Cataflam da farmakodinamik
özelliklerinden dolayı enfeksiyon belirtilerini ve semptomlarını maskeleyebilir.
Gastrointestinal rahatsızlıkları olan veya geçmişinde mide veya bağırsak ülseri görülen
hastalarda ülseratif kolit veya Crohn hastalığı olanlarda ve karaciğer fonksiyon
bozukluğu olan hastalarda yakın tıbbi gözetim şarttır.
Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi bir veya birden fazla karaciğer
enzim değerleri yükselebilir. Uzun süreli Cataflam tedavisinde bir önlem olarak
karaciğer fonksiyonlarının takibi önerilmektedir. Anormal karaciğer fonksiyonları devam
eder veya kötüye giderse karaciğer hastalığı geliştiğine işaret eden klinik bulgu ve
belirtiler bulunursa veya eozinofili döküntü v.b. diğer durumlar ortaya çıkarsa Cataflam
tedavisine son verilmelidir. Herhangi bir ön belirti olmaksızın hepatit gelişebilir.
Cataflam hepatik porfirisi olan hastalarda atak başlatabileceğinden dikkatli
kullanılmalıdır.
Prostaglandinlerin renal kan akımının sürdürülmesindeki önemi nedeniyle kardiyak
veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yaşlılarda diüretiklerle tedavi
edilmekte olan hastalarda herhangi bir nedenle sıvı açığı olan hastalarda (örn. büyük
cerrahi ameliyatların ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerinde) özel dikkat gereklidir.
Bu nedenle Cataflam kullanırken bir önlem olarak böbrek fonksiyonlarının takibi
önerilmektedir. Tedavi kesildiğinde tedavi öncesi durum sağlanır.
Belirtilen endikasyonlarda birkaç günlük tedavi yeterlidir. Fakat tavsiye edilen kullanım
dozundan daha uzun süre kullanıldığı takdirde diğer nonsteroidal antienflamatuvar
ilaçlarla olduğu gibi kan sayımı yapılmalıdır.
Diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar gibi Cataflam trombosit agregasyonunu
geçici olarak inhibe edebilir. Hemostatik rahatsızlıkları olan hastalar dikkatle
izlenmelidir.
Yaşlılarda temel tıbbi esaslara dikkat edilmelidir. Özellikle zayıf bünyeli veya düşük
kilolu yaşlılarda etkili en düşük dozun kullanılması önerilmektedir.
Gebelik ve emzirme
Cataflam gebelik sırasında yalnızca zorunlu nedenler varsa ve etkili en düşük dozda
kullanılmalıdır. Diğer prostaglandin sentetaz inhibitörlerinde olduğu gibi doğum
esnasında etkili uterus kasılmalarının meydana gelmeme tehlikesi ve/veya ductus
arteriosus‘un erken kapanma olasılığı nedeniyle özellikle gebeliğin son 3 aylık
döneminde kullanılmamalıdır.
Her 8 saatte bir 50 mg’lık oral dozların alınmasından sonra aktif madde anne sütüne
geçer; ancak miktarı bebekte istenmeyen etkilerin beklenmesine yol açmayacak kadar
azdır.
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri
Görme ile ilgili rahatsızlıklar da dahil olmak üzere sersemlik veya diğer santral sinir
sistemi bozuklukları gelişen hastalar araç veya herhangi diğer bir makine
kullanmamalıdırlar.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
(Diklofenak sodyumun kısa yada uzun süreli kullanımında ve Cataflam’ın diğer dozaj
formlarıyla oluşan yan etkiler de dahildir.)
Sıklık skalası: Sık sık >%10 bazen >%1-10 ender >%0.001-1 çok ender
Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
CATAFLAM 50 MG 20 DRAJE – NOVARTIS
884 TL
DEFLAMAT-IM 75 MG 10 AMPUL – TRIPHARMA
804 TL
DEFLAMAT-IM 75 MG 4 AMPUL – TRIPHARMA
314 TL
DICLOFIX 25 MG 30 EFERVESAN TABLET – SALUTIS
601 TL
DICLOFIX 50 MG 20 EFERVESAN TABLET – SALUTIS
801 TL
DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE – BERKSAM
522 TL
DICLOMEC 3 ML 75 MG 10 AMPUL – ABDI IBRAHIM
663 TL
DICLOMEC 3 ML 75 MG 4 AMPUL – ABDI IBRAHIM
304 TL
DICLOMEC SR 100 MG 10 TABLET – ABDI IBRAHIM
214 TL
DICLOMEC SR 75 MG 10 TABLET – ABDI IBRAHIM
597 TL
DICLOMEC SR 75 MG 20 TABLET – ABDI IBRAHIM
997 TL
DIFENAK 100 MG 10 TABLET – TERRA
204 TL
DIFENAK 100 MG 30 TABLET – TERRA
510 TL
DIFENJECT 75 MG/3 ML IM ENJEKSIYONLUK 10 AMPUL – TUM EKIP
578 TL
DIKLOJIK 75 MG 3 ML 10 AMPUL – OSEL
734 TL
DIKLOJIK 75 MG 3 ML 4 AMPUL – OSEL
364 TL
DIKLORON 100 MG 10 RETARD FİLM TABLET – DEVA
203 TL
DIKLORON 25 MG 30 FILM TABLET – DEVA
306 TL
DIKLORON 50 MG 20 ENTERİK KAPLI FİLM TABLET – DEVA
300 TL
DIKLORON 75 MG IM 4 AMPUL – DEVA
288 TL
DIKLORON 75 MG IM 10 AMPUL – DEVA
657 TL
DIKLOTEVA 50 MG 20 FİLM TABLET – MED ILAC
407 TL
DOLOREX 50 MG 20 DRAJE – ABDI IBRAHIM
345 TL
DORADO 50 MG 20 FILM TABLET – MED ILAC
000 TL
KALIDREN 50 MG 20 FİLM TABLET – YAVUZ ILAC
356 TL
MIYADREN 75 MG/3 ML 10 AMPUL – YAVUZ ILAC
748 TL
MIYADREN 75 MG/3 ML 4 AMPUL – YAVUZ ILAC
300 TL
MIYADREN RETARD 100 MG 10 MIKROPELLET KAPSUL – YAVUZ ILAC
1556 TL
MIYADREN RETARD 100 MG 10 TABLET – YAVUZ ILAC
206 TL
MIYADREN RETARD 100 MG 30 TABLET – YAVUZ ILAC
582 TL
RAPIDUS 50 MG 20 FİLM KAPLI TABLET – TABUK
673 TL
RODINAC 75 MG/3 ML IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 10 AMPUL – VEM ILAC
548 TL
RODINAC 75 MG/3 ML IM ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 4 AMPUL – VEM ILAC
231 TL
VOLFENAKS 75 MG 3 ML 10 AMPUL – I.E ULAGAY
579 TL
VOLFENAKS 75 MG 3 ML 4 AMPUL – I.E ULAGAY
281 TL
VOLTAFLAM 100 MG 10 TABLET – BIOFARMA
216 TL
VOLTAFLAM 100 MG 30 TABLET – BIOFARMA
432 TL
VOLTAREN %1 5 FLASTER – NOVARTIS
1792 TL
VOLTAREN 100 MG 5 SUPOZITUAR – NOVARTIS
466 TL
VOLTAREN 100 MG 10 SUPOZITUAR – NOVARTIS
837 TL
VOLTAREN 25 MG 30 TABLET – NOVARTIS
601 TL
VOLTAREN 50 MG 20 TABLET – NOVARTIS
804 TL
VOLTAREN IM 75 MG 3 ML 10 AMPUL – NOVARTIS
997 TL
VOLTAREN IM 75 MG 3 ML 5 AMPUL – NOVARTIS
832 TL
VOLTAREN RETARD 100 MG 10 TABLET – NOVARTIS
869 TL
VOLTAREN RETARD 100 MG 30 TABLET – NOVARTIS
997 TL
VOLTAREN SR 75 MG 10 TABLET – NOVARTIS
620 TL
VOLTAREN SR 75 MG 20 TABLET – NOVARTIS
997 TL

Ne Aradılar:

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN