LOSAPRES PLUS 50/125 MG 28 FİLM TABLET

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN

Etkin Madde:losartan potasyum + hidroklortiyazid

ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ
losartan potasyum + hidroklortiyazid Anjiotansin II reseptör antagonisti antihipertansif losartan ile primer etkisi distal tübül üzerine bir diüretik hidroklorotiyazid kombinasyonu.
Yetişkinde günde 1 defa 25-100mg. losartan olacak şekilde.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve
uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)
(eksiközetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir) Formülü:
Her film tablette 50 mg Losartan potasyum ve 12.5 mg Hidroklorotiazid ve boyar madde olarak titanyum dioksit ile kinolin sarısı içerir.
LOSAPRES PLUS ayrıca 424 mg (0108 mEq) potasyum içerir.

Farmakolojik Özellikleri:
LOSAPRES PLUS bir anjiyotensin (AT1 alt tipi) antagonisti (losartan
potasyum) ile bir diüretik (hidroklorotiazid) kombinasyonudur.
Farmakodinamik Özellikler
• Losartan-hidroklorotiazid
Losartan ve hidroklorotiazid direkt kan basıncı düşürülmesi üzerine
aditif bir etkide bulunarak kan basıncını tek başlarına yapabileceklerinden daha fazla düşürürler. Diüretik etkisinin sonucu
olarak hidroklorotiazid plazma renin seviyesini artırır aldosteron
sekresyonunu artırır serum potasyumunu azaltır ve anjiyotensin II
düzeyini artırır. Losartan uygulanması anjiyotensin II’nin tüm fizyolojik etkilerini bloke eder ve aldosteron inhibisyonu yoluyla diüretiğe bağlı potasyum kaybını azaltma eğilimindedir.
Losartanın hafif ve geçici ürikozürik etkilerinin olduğu saptanmıştır.
Losartan ve hidroklorotiazid kombinasyonu diüretikle indüklenen
hiperürisemiyi azaltma eğilimindedir.
LOSAPRES PLUS’ın antihipertansif etkisi 24 saat devam eder.
LOSAPRES PLUS alımı ile kan basıncında önemli bir düşüş
sağlanmasına karşın kalp hızında klinik açıdan önemli bir etki
görülmemiştir. LOSAPRES PLUS kadınlarda ve erkeklerde siyah
ırk ve siyah olmayan ırklarda gençlerde (65)
kan basıncını etkin olarak düşürür ve hipertansiyonda etkindir.

• Losartan
Losartan bir oral anjiyotensin II reseptör (tip AT1) antagonistidir.
Anjiyotensin birçok dokuda bulunan (örn. damar düz kası adrenal
bez böbrekler ve kalp) AT1 reseptörlerine bağlanır ve
vazokonstriksiyon ile aldosteron salınımını da içeren pek çok biyolojik
etki oluşturur. Anjiyotensin II düz kas hücre proliferasyonunu da
uyarır. Farmakolojik biyoanalizler sonucu anjiyotensin II’nin seçici
olarak AT1 reseptörlerine bağlandığı saptanmıştır. İn vitro ve in vivo
olarak losartan ve farmakolojik olarak aktif karboksilik asit
metabolitinin (E-3174) anjiyotensin II’nin tüm fizyolojik etkilerini
bloke ettiği bilinmektedir. Losartan seçici olarak AT1 reseptörlerine
bağlanır ve kardiyovasküler düzenleme için önemli olan diğer hormon
reseptörlerine ve iyon kanallarına bağlanmaz veya bloke etmez.
Sonuçta bradikinine bağlı etkiler oluşması veya ödem ortaya çıkması (losartan % 1.7 plasebo % 1.9) gibi AT1 reseptör blokaj› ile doğrudan bağlantılı olmayan etkiler losartan ile görülmez.

• Hidroklorotiazid
Tiazidlerin antihipertansif etki mekanizması bilinmemektedir. Tiazidler
normal kan basıncını etkilemez. Hidroklorotiazid bir diüretik ve
antihipertansiftir. Elektrolit geri emiliminin distal renal tübüler
mekanizmasını etkiler. Hidroklorotiazid sodyum ve klorun atılımını
eflit oranda artırır. Natriüreze bir miktar bikarbonat ve potasyum kaybı eşlik eder.

Farmakokinetik Özellikler
• Losartan
Oral uygulama sonrası losartanın absorpsiyonu iyidir ve sitokrom
P450 enzimleri ile ilk geçiş metabolizmasına uğrayarak aktif karboksilik asit metabolitine ve diğer inaktif metabolitlerine dönüşür. Losartan tabletlerin sistemik biyoyararlanımı yaklaşık % 33’tür. Oral uygulanan losartanın % 14’ü aktif karboksilik asit metabolitine dönüşür. Losartan ve aktif metabolitinin ortalama doruk konsantrasyonuna ulaşma süresi sırasıyla 1 ve 3-4 saattir. Losartan ve aktif metabolitinin maksimum plazma konsantrasyonları (Cmaks) hemen hemen eşdeğerdir aktif metabolitin eğri altı alanı (AUC) losartanın 4 katı kadardır. Yemek ile alındığında losartanın absorpsiyonu yavaşlar ve Cmaks’ı azalır. Bu etki losartan ve aktif metabolitinin AUC’sini yaklaşık olarak % 10 oranında azaltacak kadardır.
Losartan ve aktif metaboliti başta albümin olmak üzere % 99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Losartanın dağılma hacmi 34 litre karboksilik asit metabolitinin dağılma hacmi ise 12 litredir. Sıçanlarda yapılan çalışmalarda losartanın kan-beyin engelini çok düşük oranlarda geçebildiğini göstermiştir. Losartan ve aktif metabolitinin total plazma klerensi 600 ml/dak ve 50 ml/dak renal klerensi ise sırasıyla 75 ml/dak ve 25 ml/dak’dır. Losartan oral uygulanması sonrası yaklaşık % 4’ünün değişmeden % 6’sının ise aktif metabolit halinde idrar yoluyla atıldığı saptanmıştır.

• Hidroklorotiazid
Hidroklorotiazid gastrointestinal kanaldan absorbe edilir. Hidroklorotiazid kan-beyin engelini geçemez. Oral alımdan sonra
2 saat içinde diürez bağlar yaklaşık 4 saatte doruk yapar ve 6-12
saatte sonlanır. Hidroklorotiazid metabolize edilmez; fakat böbrekten
hızla elimine edilir. Plazma düzeyleri en az 24 saat süreyle ölçüldüğünde plazma yarı ömrünün 5.6 ve 14.8 saat arasında
değiştiği görülmektedir. Oral dozun en az % 61’i 24 saat içinde değişmeden atılır.

Endikasyonları:
LOSAPRES PLUS kombinasyon tedavisinin uygun olduğu hastalarda
hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
– ürünün içinde bulunan herhangi bir maddeye karfl› afl›r› duyarl›l›¤›
bulunan hastalarda
– anürik hastalarda
– sülfonamid türevi ilaçlara afl›r› duyarl›l›¤› bulunan hastalarda
kontrendikedir.

Uyarılar ve Önlemler:
• Losartan-Hidroklorotiazid
Aşırı duyarlılık: Anjiyoödem (Bkz. Yan Etkiler)
LOSAPRES PLUS tedavisi sırasında nadiren hipokalemi ve hiperkalemi oluşabilir.
Karaciğer ve Böbrek Bozukluğu: LOSAPRES PLUS karaciğer
bozukluğu veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatin
klerensi 30 ml/dak) önerilmemektedir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
• Losartan
Böbrek Fonksiyon Bozukluğu: Renin-anjiyotensin sisteminin bir
sonucu olarak duyarlı kişilerde böbrek yetmezliği dahil böbrek
fonksiyonlarında değişiklikler bildirilmiştir; böbrek fonksiyonlarındaki
değişiklikler tedavinin kesilmesiyle geri döndürülebilir.
Diğer anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörlerinde olduğu
gibi losartan da tek taraflı veya iki taraflı renal arter stenozu olan
hastalarda renin anjiyotensin sistemini etkileyen kan üre ve serum
kreatinin düzeyini yükseltebilir. Böbrek fonksiyonlarındaki bu
değişiklikler tedavinin kesilmesiyle geri döndürülebilir.
• Hidroklorotiazid
Hipotansiyon ve Elektrolit / Sıvı dengesizliği: Diğer antihipertansif
tedavilerde de olduğu gibi bazı hastalarda semptomatik hipotansiyon
oluşabilir. Hastalar hacim kaybı hiponatremi hipokloremik alkaloz
ya da diyare veya kusma sırasında oluşabilen hipokalemi gibi sıvı ve
elektrolit dengesizliklerine ilişkin klinik bulgular açısından izlenmelidir.
Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri durumunda ağız kuruluğu susama
halsizlik sersemlik uykusuzluk konfüzyon kas ağrısı ve krampları
yorgunluk hipotansiyon taşikardi bulantı ve kusma gibi semptomlara rastlanabilir. Bu hastalarda serum elektrolitleri belirli aralıklarla düzenli olarak saptanmalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
Metabolik ve endokrin etkiler: Tiazid tedavisi bazı yatkın hastalarda
hiperürisemi ve/veya gut gelişimine yol açabilir. Losartan ürik asit
düzeyini düşürdüğünden losartanın hidroklorotiazid ile kombinasyonu
diüretik kullanımına bağlı hiperürisemiyi azaltır.
Tiazid tedavisi glukoz toleransını bozabilir. İnsülin dahil antidiyabetik
ajanlarda doz ayarlaması gerekebilir.
Tiazidler idrarla magnezyum atılımını artırabilir ve hipomagnesemi
oluşabilir.
Tiazidler idrarla kalsiyum atılımını azaltabilir ve serum kalsiyum
düzeyinde aralıklı hafif artışlara yol açabilir. Belirgin hiperkalsemi
gizli hiperparatiroidizmin bir belirtisi olabilir. Paratiroid fonksiyon
testleri yapılmadan önce tiazidler kesilmelidir.
Tiazidler ile diüretik tedavisi sırasında kolesterol ve trigliserid
düzeylerinde artış görülebilir.
Diğer: Tiazid alan hastalarda alerji veya bronşiyal astım öyküsü
bulunmasından bağımsız olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.
Tiazid kullanımında sistemik lupus eritematozusta alevlenme ve
aktivasyon bildirilmiştir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebelik Kategorisi birinci trimestr için C ikinci ve üçüncü
trimestrlar için ise D’dir. Renin-anjiyotensin sistemi üzerine direkt
etkili ilaçlar gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestrlerinde kullanıldığında
gelişmekte olan fetusta hasara hatta ölüme yol açabilir. Gebelik
farkedildiğinde LOSAPRES PLUS kullanımına en kısa zamanda
son verilmelidir.
Gebelerde LOSAPRES PLUS kullanımına ilişkin deneyim olmamasına
karşı losartan potasyum ile yapılan hayvan çalışmaları fetus ve yeni
doğanda renin-anjiyotensin sistemi üzerinde farmakolojik etki
mekanizmaları aracılığıyla gerçekleştiğine inanılan hasar ve ölüm
gösterilmiştir. İnsanlarda renin-anjiyotensin sisteminin gelişmesine
bağımlı olan fetal renal perfüzyon ikinci haftada başladığından
LOSAPRES PLUS’ın ikinci ve üçüncü haftada uygulanması fetus
üzerindeki riski artırır. Tiazidler plasenta bariyerini aşarak kordon
kanına geçer. Sağlıklı gebe kadınlarda rutin diüretik kullanımı önerilmez. Kullanılırsa anne ve fetus fetal veya neonatal sarılık
trombositopeni ve olasılıkla erişkinlerde görülen diğer istenmeyen
reaksiyonlar ile karşılaşabilir. Diüretikler gebelik toksemisinin
gelişimini engellemez ve toksemi tedavisinde yararlı olduklarına dair
anlamlı kanıtlar yoktur.
Losartanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tiazidler
anne sütüne geçer. Anne sütü ile beslenen çocuklarda olası istenmeyen etkilerinden dolayı ilacın anne için olan önemi göz önünde
bulundurularak ilaç ya da emzirmeden hangisinin kesileceğine karar
verilmelidir.

Çocuklarda Kullanım:
Çocuklarda güvenirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda Kullanım:
Klinik araştırmalarda yaşlı (>65 yaş) ve genç hastalarda (
KISALTMALAR
SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :
:
CO-HILOS 50 MG/125 MG 28 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
956 TL
CO-HILOS FORT 100 MG/25 MG 28 FİLM TABLET – NOBEL ILAC SANAYI
1887 TL
EKLIPS FORT 100/25 28 FİLM TABLET – SANOVEL
1887 TL
EKLIPS FORT 100/25 MG 90 FİLM TABLET – SANOVEL
5489 TL
EKLIPS PLUS 50/125 28 FİLM TABLET – SANOVEL
956 TL
FELOW PLUS 100/25 MG 28 FILM TABLET – MUNIR SAHIN
1887 TL
FELOW PLUS 50 MG/125 MG 28 FILM TABLET – MUNIR SAHIN
956 TL
HYZAAR 100/125 MG 28 FİLM KAPLI TABLET – MERCK SHARP & DOHME
1973 TL
HYZAAR 50/125 MG 28 TABLET – MERCK SHARP & DOHME
956 TL
HYZAAR FORTE 28 TABLET – MERCK SHARP & DOHME
1887 TL
LOSANEW PLUS 100/25 MG 28 FILM KAPLI TABLET – CELTIS ILAC
1626 TL
LOSANEW PLUS 50/125 MG 28 FILM KAPLI TABLET – CELTIS ILAC
860 TL
LOSAPRES PLUS 100/25 MG 28 FİLM TABLET – DEVA
1887 TL
LOSAPRES PLUS 50/125 MG 28 FİLM TABLET – DEVA
956 TL
LOSARTIL PLUS 100 MG/25MG 28 FİLM TABLET – DROGSAN
1887 TL
LOSARTIL PLUS 50 MG/125 MG 28 FİLM TABLET – DROGSAN
956 TL
LOXIBIN PLUS 100 MG/25 MG 28 FİLM TABLET – BIOFARMA
1887 TL
LOXIBIN PLUS 50 MG/125 MG 28 FİLM TABLET – BIOFARMA
956 TL
PENSARTAN 100 MG/25 MG 30 FILM KAPLI TABLET – PENSA PHARMA
1833 TL
PENSARTAN 50 MG/125 MG 30 FILM KAPLI TABLET – PENSA PHARMA
1833 TL
SARILEN PLUS 100 MG/125 MG 28 FILM TABLET – ALI RAIF
1624 TL
SARILEN PLUS 100 MG/25 MG 28 FİLM TABLET – ALI RAIF
1815 TL
SARILEN PLUS 50 MG/125 MG 28 FİLM TABLET – ALI RAIF
956 TL
SARVASTAN 50/125 MG 28 FİLM TABLET – ZENTIVA
956 TL
SARVASTAN FORT 100/25 MG 28 FİLM TABLET – ZENTIVA
1887 TL

Konu Hakkında Uzmanlara Soru Sormak için TIKLAYIN