Venöz Tromboembolizm (VTE) Profilaksisi Güncel Klavuzlar

Kalça, diz endoprotez ve kalça kırığı cerrahileri majör operasyonlar olup, tanım olarak venöz
tromboembolizm (VTE) açısından yüksek riskli olarak kabul edilmektedir. VTE’nin profilaksi ile azaltılabileceği
bilimsel bir gerçektir. Bu bağlamda, American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), American College of
Chest Physicians (ACCP) ve İngiltere National Institute for Health and Care Excellence (NICE) tromboprofilaksi
kılavuzlarının son sürümleri özet olarak aşağıda paylaşılmaktadır

AAOS 2011 Önerileri ve Tavsiye Derecesi

1. Elektif kalça veya diz cerrahisi uygulanan hastalarda rutin postoperatif Doppler ultrasonografi
taraması yapılmamasını önermekteyiz. – Kuvvetli
2. Elektif kalça veya diz artroplastisi geçiren hastalar kanama ve kanamayla ilişkili komplikasyonlar
bakımından risk altındadır. Hastaların kanama ve kanamayla ilişkili komplikasyonlara ilişkin riski
artıraabilen hemofili gibi bilinen kanama bozuklukları ile aktif karaciğer hastalığı bakımından
değerlendirilmesi gereklidir. – Fikir Birliği
3. Hastaların elektif kalça veya diz artroplastisi öncesinde antiplatelet ilaçları (örn. aspirin, klopidogrel)
bırakmalarını önermekteyiz. – Orta
4. Elektif kalça veya diz artroplastisi uygulanan ve VTE veya kanama açısından ameliyatın getirdiğinden
yüksek risk taşımayan hastalarda VTE profilaksisi için farmakolojik ve/veya mekanik kompresyon
cihazlarının kullanılmasını öneriyoruz. – Orta
5. Elektif kalça veya diz artroplastisi geçiren ve önceden venöz tromboembolizm gelişmiş olan hastalarda
farmakolojik profilaksi ve mekanik kompresyon cihazlarının kullanılmasını önermekteyiz. – Fikir Birliği
6. Elektif kalça veya diz artroplastisi geçiren ve bilinen kanama bozukluğu (örn. hemofili) ve/veya
aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda VTE profilaksisi amacıyla mekanik kompresyon cihazlarının
kullanılmasını önermekteyiz. – Fikir Birliği
7. Elektif kalça veya diz artroplastisi sonrasında hastalarda erken mobilizasyon sağlanması gerektiği
yönündedir. – Fikir Birliği
8. VTE gelişimini etkilemediğini düşündüren kanıtlara rağmen, elektif kalça veya diz artroplastisi geçiren
hastalarda kan kaybının sınırlandırılmasına yardımcı olması için nöroaksiyel (örn. intratekal, epidural
ve spinal) anestezi önermekteyiz. – Orta
9. Vena cava (IVC) filtrelerinin elektif kalça ve diz artroplastisi geçiren ve kemoprofilaksi kontrendikasyonu
ve/veya bilinen rezidüel venöz tromboembolik hastalığı olan hastalarda pulmoner embolizmi önleyip
önlemediği konusunda net rehberlik sağlamamaktadır. Bu nedenle, bu tip filtrelerin kullanımı lehine
veya aleyhine öneride bulunamıyoruz. – Sonuç yok

 

ACCP 2016 Önerileri

ACCP öneri dereceleri 1 Kuvvetli 2 Zayıf olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Bu ana gruplarda A – yüksek kaliteli
kanıt, B – orta kaliteli kanıt ve C – düşük kaliteli kanıt olarak üçer alt gruba ayrılır.
Elektif Kalça ve Diz Artroplastisi İçin Öneriler
1. 10 – 14 gün VTE profilaksisi – 1B
2. Aşağıdaki kemoprofilaksi ajanlarından herhangi birinin kullanılması – 1B
Düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH)
Rivaroxaban
Apixaban
Dabigatran
Düşük doz fraksiyone olmayan heparin
Ayarlanmış dozda vitamin K antagonisti (VKA)
Aspirin
3. Aralıklı pnömatik kompresyon cihazı – 1C
4. Uzun profilaksi (35 gün) – 2B
Kalça Kırığı Cerrahisi İçin Öneriler
1. 10 – 14 gün VTE profilaksisi – 1B
2. Aşağıdaki kemoprofilaksi ajanlarından herhangi birinin kullanılması – 1B
Düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH)
Apixaban – Rivaroxaban
Düşük doz fraksiyone olmayan heparin
Ayarlanmış dozda vitamin K antagonisti (VKA)
Aspirin
3. Aralıklı pnömatik kompresyon cihazı – 1C

NICE 2010 Önerileri

Elektif Kalça ve Diz Artroplastisi
Elektif kalça veya diz artroplastisi uygulanan hastalara mekanik ve farmakolojik yöntemler kombine
edilerek VTE profilaksisi yatıştan itibaren uygulanmalıdır. Kemoprofilaksi kalça artroplastisi ve kalça
kırığı hastaları için 28 – 35 gün, diz artroplastisi hastaları için 10 – 14 gün devam etmelidir.
-Antiembolik çoraplar
-Ayak uyarım cihazları
-Aralıklı pnömotik kompresyon cihazları (diz veya uyluğa kadar)
Hastada yeterli mobilizasyon sağlanana kadar mekanik yöntemelerle VTE profilaksisine devam
edilmelidir.

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM PROFİLAKSİSİ
Kemoprofilaksi için aşağıdakilerden biri seçilmelidir.

Rivaroksaban Ameliyattan 6-10 saat sonra

DMAH Ameliyattan 6-12 saat sonra

Fondaparinux Sodyum Ameliyattan 6 saat sonra (Hemostazın sağlanması koşuluyla)

Apiksaban Ameliyattan 12-24saat sonra

Dabigatran Eteksilat Ameliyattan 1-4 saat sonra

Fraksiyone Olmayan Heparin Ameliyattan 6-12 saat sonra (böbrek yetmezliği olan hastalar)

Kalça kırığı

Kalça kırığı hastalarının VTE profilaksisi yatıştan itibaren başlatılmalıdır. Hastada yeterli mobilizasyon
sağlanana kadar mekanik yöntemlerle VTE profilaksisine devam edilmelidir.

Kemoprofilaksi için aşağıdakilerden biri seçilmelidir

Rivaroksaban Ameliyattan 6-10 saat sonra

DMAH Yatışla birlikte başlayıp ameliyattan 12 saat önce kesilerek ve 6-12 saat sonra başlatılarak

Fondaparinux Sodyum Ameliyattan 6 saat sonra (Hemostazın sağlanması koşuluyla)

Fraksiyone Olmayan Heparin
Yatışla birlikte başlayıp ameliyattan 12 saat önce kesilerek ve 6-12 saat
sonra başlatılarak (böbrek yetmezliği olan hastalar için)

 

Soru / Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir